EVERYT Import spol. s r.o.

Nevíte  jaký dárek k různým výročím, narozeninám a jiným událostem, zkuste něco nového, něco praktického ,       

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ujednání

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.everyt.cz

 Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje

Název: Everyt Import s.r.o.. 

Sídlo: Na dřevěnce 297,500 08 Hradec Králové

IČ: 27539580 

Zapsaná: u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl C, vložka 24931

Telefon: +420 602 412 302

Email: everyt@everyt.cz 

Kontaktní adresa: Na dřevěnce 297, 500 08 Hradec Králové

Provozovna: Bukovina nad Labem 14, 533 52 Staré Hradiště.

Ověření údajů o prodávajícím: http://www.everyt.cz

 

2. Informace o zboží

Prodávající čestně prohlašuje, že ode dne zveřejnění nabídky produktu uvádí o daném produktu všechny informace pravdivě, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a nezatajuje žádné informace o produktu, které by mohli mít negativní vliv na rozhodování kupujícího při koupi produktu. Potřebujete-li více informací o objednávaném zboží, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme doplňující informace.

Vzhledem k tomu, že fotografie jsou foceny za přirozeného denního světla bez dalších velkých úprav, může se barevnost produktů lehce odlišovat od originálu. Navíc focením nelze dostatečně zobrazit svítivost neonů v závislosti na okolním prostředí.

 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zboží lze objednat pouze pomocí on-line objednávky přes výše uvedený obchod. Objednávka je považována za závaznou od okamžiku, kdy ji prodávající potvrdí (většinou mailem).

Zboží dodáváme pouze na území České republiky.

 4. Ceny zboží

Ceny zboží jsou platné vždy v době objednávky, jsou uvedeny v Kč a jsou koncové.

 5. Platba a způsob dodání

Platbu za zboží je možné realizovat hotově na provozovně,dobírkou nebo předem na účet prodávajícího/náležitosti potřebné k provedení platby obdrží kupující mailem po odeslání objednávky/. Pokud není platba připsána na účet prodávajícího do 14 dnů je objednávka považována za stornovanou a kupující je informován mailem.

Číslo účtu pro platbu předem 221130976/0300 v objednávce je třeba si zvolit způsob platby.

Dodací adresou je adresa uvedená v objednávce, pokud není v objednávce uvedeno jinak. 

Zboží je posíláno přepravní společností Expres Van . V naléhavém případě je možné domluvit se na dodání vybranou spediční službou s akceptací jejich ceníku a podmínek.

 6. Doprava a ceník.

Zboží zasíláme přepravní společností Expres Van.Ceník dopravy je ještě uveden

části doprava..

 Cena za přepravu se nabízí k výběru při objednávce, dle druhu vybraného zboží.

Cena za dopravu elektrokola                 300Kč + 40 Kč dobírka 

Cena za dopravu dárkového koše       110Kč + 40 Kč dobírka

Cena za dopravu  neonů                       110Kč + 40Kč dobírka

7. Termín dodání

zboží je  expedováno do dvou dnů od objednávky nebo připsání  platby na účet,nebo dle dohody s kupujícím..

 8. Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Kupující může v souladu s §1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012) vrátit zakoupené zboží a odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to do 14 dnů od data převzetí zboží, v případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) tento nárok nevz

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.Způsob dodání zboží je stejný jakým bylo zboží odesláno kupujícímu.

 Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem či emailem).Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 V případě odstoupení od smlouvy je nutné, aby bylo zboží nepoužité, v neporušeném obalu a byl doložen kupní doklad a písemné vyjádření odstoupení od smlouvy. Zboží musí být zasláno doporučeně (nikoli na dobírku) zpět do sídla prodávajícího (viz. kontakty) s číslem účtu, které bude použito pro kupní ceny.

.Prodávající vrátí kupní cenu včetně nákladů na původní poštovného (tedy poštovného za doručení zboží od prodávajícího na místo uvedené jako doručovací adresa v objednávce, bylo-li toto poštovné součástí nákladů). Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží.

Kupní cena bude zaslána bez zbytečných odkladů nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než bude vracené zboží doručeno zpět k prodávajícímu (popř. než kupující prokáže, že vracené zboží bylo již odesláno

Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu, nelze vrátit kupní cenu. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně  započíst prosti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit :

 u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu  u smluv na zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, porušil-li kupující jejich původní obal.

9. Výměna zboží

V případě potřeby (např. jiná představa,barevné provedení apod.) prodávající zakoupené nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě vymění. Zboží k výměně musí být zasláno doporučeným balíčkem na adresu prodávajícího (včetně kopie daňového dokladu). Prodávající zašle nově požadované zboží (viz. termíny dodání), bude-li vrácené zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození a bude-li zaplaceno poštovné popř. další doplatky.

10. Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.


 10. Záruční lhůta

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců,na kupujícího nepodnikatele a záruční doba 6 měsíců.kupujícího podnikatele. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a vztahuje se pouze na vady způsobené ve výrobě. Záruku je možné uplatnit pouze po předložení daňového dokladu (dokladu o koupi zboží). Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými právními předpisy. Zboží do musí být zasláno doporučeným balíčkem na adresu prodávajícího.

 11. Reklamační řád:

Pokud kupující shledá na dodaném zboží vadu, nebo je zboží dodáno chybně, či je dodávka neúplná, má kupující právo podat na takovou vadu v zákonné lhůtě 24 měsíců od obdržení zboží reklamaci. Prodávající se zavazuje řádně podanou reklamaci řešit v co nejkratším možném termínu, maximálně však do 30 dnů od přijetí reklamace.

V případě reklamace je kupující povinen sepsat písemnou žádost, ve které specifikuje vadu výrobku a odeslat ji na naši e-mailovou adresu. Poté bude kontaktován e-mailem či telefonicky ohledně dalšího postupu při řešení problému.

Reklamované zboží zasílá kupující na adresu prodávajícího na vlastní náklady. Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty. Stejně tak nemusí být vyřízeny reklamace, které neobsahují zboží včetně nepoškozeného původního obalu, návodu či záručního listu. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list danový doklad – faktura.

Pokud se jedná o vadné zboží či vadu jednotlivé komponenty objednaného zboží a je-li reklamace ze strany prodávajícího shledána oprávněnou, má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nového zboží bez vad (popř. nové komponenty bez vad). Není-li to možné, popř. není li vadné zboží či jeho komponenta u prodávajícího v den vyřízení reklamace skladem,  má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy, pakliže se navzájem nedohodnou jinak (např. na jiném zboží ve stejné hodnotě).

Pokud se jedná o chybně dodané zbožím, a reklamace bude ze strany prodávajícího shledána oprávněnou, zavazuje se prodávající zajistit výměnu chybně dodaného zboží za správné obratem a zdarma. Prodávající může požadovat zaslání chybně dodaného zboží zpět na svoji adresu. V takovém případě se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu náklady vynaložené na dopravu chybně dodaného zboží.

Reklamace nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, mechanickým poškozením, deformací, poškrábáním .Kratší životnost výrobku v takovémto případě nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.

 Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době  uvedené   v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

12. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen, že se jedná o dobrovolné poskytnutí údajů.

Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoli bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat a to buď telefonicky nebo emailem na everyt@everyt.cz

13. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.  

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 14.Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

15.Stížnosti

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v provozovně prodávajícího.Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

16.Elektroodpad

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré akumulátory  při nákupu nového obdobného elektrozařízení  či akumulátorů na provozovně  prodávajícího.

17. Písemná komunikace

 V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce..

 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.    

 

 

.

CZ-141 OTEVŘENO-provozovna kadeřnictví CZ-141 OTEVŘENO-provozovna kadeřnictví
-31.3% 3 200,00 Kč
2 200,00 Kč


CZ-138 Květiny CZ-138  Květiny
-23.8% 4 200,00 Kč
3 200,00 Kč


Dárkový koš č.8 Dárkový koš č.8
Cena s DPH:
2 255,00 Kč


CZ-121 ESPRESSO CAPPUCCINO CZ-121  ESPRESSO  CAPPUCCINO
-31.3% 3 200,00 Kč
2 200,00 Kč


Možnosti platby
 
Dodací podmínky
oprava
Reklamační řád
 
Ochrana údajů
 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Everyt e-shop | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart